Infolinia (24/7): 660-458-400

Zadzwoń już dziś!

Regulamin Serwisu Internetowego - www.jurisfera.pl

I. Postanowienia ogólne.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego jurisfera.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez właściciela serwisu, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.

1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej: pomoc@jurisfera.pl,
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie pod adresem: https://www.jurisfera.pl

2. Administratorem serwisu jest ZAUFANY PROFIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-000 Pruszcz Gdański, Aleja Ks. Józefa Waląga 1 / 3 C, NIP: 6040232926, KRS: 0000987618, REGON: 522864481 (dalej: ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o.).

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej jurisfera.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oferowanych przez Usługodawcę oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń ww., Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. Definicje.
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;
 • Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 • Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 • FANPAGE na www.facebook.com. – podmiot trzeci, inna firma świadcząca usługi, niezależny od Usługodawcy i niedziałający na jego zlecenie, realizujący usługi polegające na świadczeniu usług. Czynności oraz usługi FANPAGE na www.facebook.com. realizowane są poza Serwisem i nie są jego częścią;
 • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy dokument.

III. Zasady korzystania z serwisu.
1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script

3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. Usługi
1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Usługodawca udostępnia w Serwisie Usługi nieodpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3. Głównym celem Serwisu jest przedstawienie zarejestrowanych stron firmowych tzw. FANPAGE na serwisie www.facebook i przedstawiania ich w formie rankingów i list.

4. Poza Usługami wskazanymi w ppkt. 3 powyżej, Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:

 • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
 • dodawanie wypowiedzi oraz komentarzy w Serwisie, w tym w szczególności dodawanie i prezentowanie wypowiedzi w ramach artykułów oraz innych informacji umieszczanych umieszczanych w Serwisie,
 • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą.

5. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie, jak również może nieodpłatnie wyszukiwać wybrane treści, korzystać z porównywarki oraz innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

7. Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

8. Użytkownik ma możliwość zamieszczania indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się do określonych treści w Serwisie (dalej jako ,,Komentarze”).

9. Użytkownik dodając w Serwisie wypowiedź, o której mowa w ppkt. 8 powyżej oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tej treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi w sposób określony w niniejszym Regulaminie, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

11. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

12. Użytkownik będący Konsumentem, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy.

13. Dane prezentowane w Serwisie oraz wszelkie treści publikowane i prezentowane lub przesyłane przez Usługodawcę mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie przez Użytkownika z danych i informacji prezentowanych w Serwisie lub w jaki przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.

14. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacji w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

15. Usługodawca prezentuje w Serwisie informacje na temat konkretnych FANPAGE na www.facebook.com. Szczegółowe informacje na temat oferty danego FANPAGE na www.facebook.com. dostępne są na właściwej stronie FANPAGE na www.facebook.com. Na właściwej stronie FANPAGE na www.facebook.com. można również znaleźć informacje co do szczegółów oferowanych usług oraz przeprowadzić konkretne kroki zmierzające do skorzystania z usługi.

16. W ramach jurisfera.pl Usługodawca udostępnia Użytkownikom jedynie informacje o poszczególnych FANPAGE prowadzonych na facebook.com Sam Usługodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie i nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie jakichkolwiek usług czy czynności oraz nie ma wpływu na czynności podejmowane przez facebook.com, w tym w szczególności nawiązanie jakichkolwiek stosunków prawnych z Użytkownikiem oraz wzajemne rozliczenia stron.

V. Prawa i obowiązki użytkownika.

1. Użytkownik w zakresie korzystania z Serwisu jest zobowiązany do:

 • postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich,
 • przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób niewprowadzający w błąd,
 • niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług,
 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
 • niedostarczania, szczególnie w ramach formularza kontaktowego oraz komentarzy treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.

3. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie lub cel jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami obyczajowymi.

4. Użytkownik w czasie korzystania z usług obowiązany jest stosować wytyczne Usługodawcy co do sposobu zamieszczania treści w Serwisie.

5. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

6. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

7. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

8. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz innych Użytkowników.

9. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w formularzu kontaktowym, komentarzach lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

 • naruszać godności ludzkiej;
 • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 • zawierać treści pornograficznych;
 • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

VI. Reklamacje

1.Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: pomoc@jurisfera.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

5. Użytkownik, będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 • konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VII. Ochrona danych osobowych.

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu internetowego.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo oraz jest ograniczona do kwoty tysiąca (1000) złotych.

7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany na poniższej stronie.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 01 października 2022 r.

 

Jesteśmy dynamiczną firmą prawniczą, specjalizującą się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej umożliwiających unieważnienie umowy kredytowej CHF. 

Jurisfera 2023.

Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.